Adviesraden

Ondernemingsraad

Inspraak is belangrijk voor onze organisatie. Niet alleen inspraak van bewoners, maar zeker ook van onze medewerkers. De ondernemingsraad (or) vertegenwoordigt dan ook de medewerkers van De Merwelanden. De or heeft advies- en instemmingsrecht zoals vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. De or heeft structureel overleg met de bestuurder. Medewerkers kunnen vragen aan de ondernemingsraad schriftelijk indienen.

Cliëntenraad

De cliënten van De Merwelanden hebben een belangrijke plaats binnen onze organisatie. Zij kunnen meepraten en meedenken over het beleid en de leefomstandigheden in De Merwelanden. Hiervoor is een cliëntenraad geïnstalleerd. De raad is samengesteld uit cliënten en familieleden van cliënten.
De raad functioneert volgens de regels van de wet op de cliëntenraden, daarin is o.a. opgenomen dat de Cliëntenraad recht heeft op informatie over het reilen en zeilen van de organisatie.
De raad is een belangrijk orgaan binnen De Merwelanden. De raad fungeert als de spreekbuis van de cliënten en geven hen een stem. Daarnaast bewaakt en behartigt de Cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan management, bestuur en raad van toezicht. De Cliëntenraad kan zo meedenken en –praten over het beleid, de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn en de dagelijkse gang van zaken in De Merwelanden. Zo is de raad betrokken bij de begroting, de zorginkoop en bij beleids- en kwaliteitsontwikkelingen.

Er worden hoge eisen gesteld aan de leden van de Cliëntenraad. De raad volgt dan ook met regelmaat trainingen omdat nieuwe kennis en kunde een waardevolle bijdrage levert aan het functioneren van de cliëntenraad.

De Cliëntenraad heeft de volgende leden, v.l.n.r.
Cora  Hardam (ondersteuner Cliëntenraad), Jacomien Wildvank (voorzitter), Joop Kerstiens, Aart Deuning, Frank Moesman en Simon Bronkhorst.